หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลป่าแดง
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1
2
3
 
นายวิทยา กันกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
   
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

ที่ทำการ อบต.ป่าแดง
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
 
พร0023.5/ว302 แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว2477 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว300 แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบสิทธิในการปรพกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในเดือน เมษายน 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว301 แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว2481 การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว303 แจ้ง อปท.ที่เป็นหน่วยงานรับตรงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าวฯ  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว7421 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
พร0023.4/ว2462 แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว298 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข(อย.น้อย)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว297 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.1/ว2419 ขอเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว2417 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมรส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว2416 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื่นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว2418 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว2415 รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.1/ว2407 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2566 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.3/ว2406 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.2/ว2426 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบ 2565 (เพิ่ทเติม)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.1/ว294 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
พร0023.1/ว2430 ขอส่งบุคลกรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 96 กลับต้นสังกัด  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
 
ทต.วังหงส์ หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ป่าสัก โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ดอนมูล ปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล [ 2 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนมูล กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สรอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำเลา ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยทรายขาว ม.5 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเลา ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบ หมู่ที่ 7 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบ หมู่ที่ 7 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ ตารางวงเงินที่ได้รับการจัดสรรโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถน [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยอ้อ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 14 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา -VDO วีดิทัศน์- [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 


อบต.เตาปูน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ทต.บ้านถิ่น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ป่าแดง ซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ดอนมูล ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จำนวน 1 รายการ คือ ขี้ผึ้ง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ดอนมูล ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 จำนวน 10,434 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ดอนมูล ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 จำนวน 8,436 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.น้ำชำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ(ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.น้ำชำ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง , รถจักรยายนต์ และครุภัณฑ์อ [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.ทุ่งน้าว ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.แม่เกิ๋ง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.น้ำรัด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. น้ำรัด โดยวิธีเฉพ [ 1 ก.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน จ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่ว [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.บ้านถิ่น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ประจำเดือน กรกฎาค [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.ป่าแดง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศพด.บ้านนาตุ้มประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อนมยูเอชทีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง ซื้อนมสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.ต้าผามอก จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกี๋ยงพา หมู่ที่ 4 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอ [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ช่อแฮ ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำ [ 30 มิ.ย. 2565 ]

 
กระดานสนทนา
Our Webboard
ประกาศจากระบบ
e-GP
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2564)    อ่าน 43  ตอบ 0  
ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่12ตัวชี้วัด (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 0  
 
 
   
 


ซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปา
  ถนนหนทาง
  การให้บริการของ อบต.
  โทรศัพท์สาธารณะ
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คู่มือประชาชน
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-989-1419
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-060-624 โทรสาร : 054-060-624
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 726,763 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.ป่าแดง จ.แพร่
CLICK