หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลป่าแดง
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1
2
3
 
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
   
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL


-กิจการสภา- [ 11 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

ที่ทำการ อบต.ป่าแดง
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
 
พร0023.5/ว46 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว47 แจ้งกำหนดการประชุมสัมมนา ผ่านระบบ Cisco Webex  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว294 การขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว45 แจ้งเร่งรัดให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง ของ อปท.ผ่านระบบ Info  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว293 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว42 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว282 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว281 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว279 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว271 การลงนามในตั๋วจำนำ เฉพาะสถานธนานุบาลสังกัด อปท.  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว43 แจ้ง อปท.รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของ อปท.  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคึรงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว284 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว280 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว283 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว265 การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาของบุคลากรองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว751 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว40 แจ้ง อปท.เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าว ผ่านช่องทาง Youtube Live  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว246 โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ ส.อบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว39 ขอส่งประกาศกำหนดช่วง วิกฤตหมอกควัน และกำหนด เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 
อบต.กาญจนา เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา อบต.กาญจนา สมัยสามัญสมัยแรก ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยนายวิเชษฐ์ ปัญญาวิกิจตระกูล หัวหน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านปิน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ป้าก นายก อบต.แม่ป้ากมอบกระเช้าผักปลอดสารพิษ ให้ท่านอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สูงเม่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ปากกาง ประกาศเทศบาลตำบลปากกาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล โดยนางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายกองค์การบ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.ดอนมูล No gift policy ไม่รับ-ไม่ให้ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลง [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
อบต.น้ำรัด รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ต้าผามอก ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.ช่อแฮ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 คน [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ทต.ทุ่งโฮ้ง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256 [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.นาพูน นายกวิเชียร สมฤทธิ์ พร้อมด้วย นายจเร คำหุ่น ประธานสภา อบต.นาพูน นายนิเวศน์ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านกาศ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.เหมืองหม้อ ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๑๗๙๖ แพร่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจา [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.สรอย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ลานนา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ลานนา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านลับแลง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โ [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.ดอนมูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.นาพูน ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ทต.ปากกาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.หัวทุ่ง ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบีน กจ ๒๗๘๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๑ [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.หัวทุ่ง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพ [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.หัวทุ่ง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU โ [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.เหมืองหม้อ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่ลานนา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกค [ 21 ม.ค. 2565 ]

 
กระดานสนทนา
Our Webboard
ประกาศจากระบบ
e-GP
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2564)    อ่าน 18  ตอบ 0  
ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่12ตัวชี้วัด (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 0  
 
 
   
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ?ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแด [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธ [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปา
  ถนนหนทาง
  การให้บริการของ อบต.
  โทรศัพท์สาธารณะ
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คู่มือประชาชน
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-060-624
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-060-624 โทรสาร : 054-060-624
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 681,300 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10