หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลป่าแดง
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1
2
3
 
นายวิทยา กันกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
   
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์กา [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศอบต.ป่าแดง เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งท [ 8 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Priva [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การใช้ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผ [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งป [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ที่ทำการ อบต.ป่าแดง
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
 
พร0023.6/ว531 รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.4/ว534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท.พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขต อปท.  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว521 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว68 การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว69 แจ้งจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว71 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว70 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว517 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่ อปท.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว516 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว503 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติราชการ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.5/ว66 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกใหม่  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.4/ว501 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่อลอดเหลี่ยม(บล๊อกคอนเวิร์ส)ใต้ถนนหลวงท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว502 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว470 ประกาศรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว473 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.3/ว472 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.2/ว467 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.2/ว468 การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว459 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าของ อปท.  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
พร0023.6/ว450 นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท.  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 37 
อบต.แม่ยม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 28 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.แดนชุมพล [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านดอนแก้ว) ม.8 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (บ้านนาตม) ม.1 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านร่องเสี้ยว ม.5 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 4 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำชำ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวกโป่ง หมู่ที่ 10 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่พุง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา มอบกระเบื้อง และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศใช้ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาช [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เกิ๋ง กิจกรมที่เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงา [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ลานนา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ลานนา [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง การบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสอง [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
 


อบต.ท่าข้าม ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดสำหรับฉีดให้สุนัขและแมวตำบลท่าข้าม [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.น้ำชำ โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรภายในตำบลน้ำชำ(จัดซื้อหินคลุกพร้อมขนส่ง และปรับเกลี [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.แดนชุมพล จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า โดยวิธี [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.แดนชุมพล จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านโทกค่า โดยวิธี [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่คำมี จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านต้นม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่คำมี จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านต้นม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.แม่คำมี จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลแม่คำมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.ห้วยอ้อ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.ห้วยอ้อ โครงการจ้างออกแบบจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.แม่ป้าก ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ปิดภาคเรียน [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ป่าแดง จ้างเหมาจัดหาพาหนะรับ - ส่งนักเรียน หมู่ที่ 5,7,8 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเ [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ป่าแดง เหมาจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียน หมู่ที่ 5,7,8 ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ป่าแดง เหมาจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียน หมู่ที่ 4,6 ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ป่าแดง เหมาจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียน หมู่ที่ 5,7,8 ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.ป่าแดง เหมาจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียน หมู่ที่ 4,6 ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.เหมืองหม้อ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง และ เครื่อง [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.เหมืองหม้อ จ้างโครงการติตั้งเสาลำโพงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเหมืองหม้อ [ 21 มี.ค. 2566 ]


อบต.แม่พุง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จั [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งน้าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งน [ 20 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งน้าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งน [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
กระดานสนทนา
Our Webboard
ประกาศจากระบบ
e-GP
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2564)    อ่าน 126  ตอบ 0  
ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่12ตัวชี้วัด (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 
 
   
 


จ้างเหมาจัดหาพาหนะรับ - ส่งนักเรียน หมู่ที่ 5,7,8 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเ [ 21 มี.ค. 2566 ]เหมาจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียน หมู่ที่ 5,7,8 ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]เหมาจัดหาพาหนะรับส่งนักเรียน หมู่ที่ 4,6 ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปา
  ถนนหนทาง
  การให้บริการของ อบต.
  โทรศัพท์สาธารณะ
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คู่มือประชาชน
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-989-1419
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-060-624 โทรสาร : 054-060-624
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 1,136,886 เริ่มนับ 14 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.ป่าแดง จ.แพร่
CLICK